Main fund monitoring station
dateStock nameMain net inflowQuote change
July 03Wanxiang Qianchao260 million yuan9.97%
July 03Zhongjin Lingnan2.26 billion yuan9.17%
July 03Foshan Plastic Technology1.15 billion yuan10.00%
July 03Pingtan Development1.11 billion yuan9.83%
Who is the next target of the main fund?