National oil prices data trend list
Add to Favorites
Oil price adjustment city
Oil price adjustment time
November 17, 2017 Oil price adjustment
                Historical adjustment:
            The adjustment brief description:Steam, diesel prices increased by 265 yuan per ton and 250 yuan
city Product (unit: yuan / liter)
90 # gasoline 92 # gasoline 95 # gasoline 0 # diesel
before fixingadjustedRise before fixingadjustedRise before fixingadjustedRise before fixingadjustedRise
Beijing 6.156.35↑ 0.20 6.576.78↑ 0.21 6.997.22↑ 0.23 6.216.43↑ 0.22
Shanghai 6.106.29↑ 0.19 6.536.75↑ 0.22 6.957.18↑ 0.23 6.156.37↑ 0.22
Tianjin 6.086.28↑ 0.20 6.566.77↑ 0.21 6.937.15↑ 0.22 6.176.39↑ 0.22
Nanjing 6.136.33↑ 0.20 6.556.76↑ 0.21 6.967.19↑ 0.23 6.146.36↑ 0.22
Shenyang
Chongqing
Xi'an
Qingdao
Zhejiang 6.076.26↑ 0.19 6.556.76↑ 0.21 6.967.19↑ 0.23 6.166.38↑ 0.22
Chengdu
Jinan