Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, China Financial Futures Exchange authorized to issue

License No.: SSE Xinxun 08Z01 Shenzhen Stock Exchange Credit No. 08WJ03-01 Zhongjin Zhixin License No. 0108