Home >People channel > Financial commentators             > Cao Zhongming
Name: Cao Zhongming date of birth:
Country of Citizenship: Position: Financial Columnist
Education: graduated school:
                    Personal profile: Entered the market in 1995, has its own unique perception and sentiment on the securities market. Emphasizes the analysis of policy and current affairs hotspots, regulates the Chinese stock market, and focuses on the pains and joys of small and medium investors. His article was approved by small and medium investors, and they voiced their opinions.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong