Home >Character channel > Financial commentator             > Dong Dengxin
Name: Dong Dengxin date of birth: October 1964
Country of Citizenship: China, native of Hubei Position: Director, Institute of Financial Securities, Wuhan University of Science and Technology
Education: master's degree graduated school: Zhongnan University of Economics and Law
                    Personal profile: Dong Dengxin, a native of Jingshan County, Hubei Province, was born in 1964. He is a professor and economist at Wuhan University of Science and Technology. He has participated in many media economic programs. He is a member of the China Society of Quantitative Economics, a member of the Wuhan Labor and Social Security Society, a standing director of the Hubei Provincial Business Economics Association, the director of the Wuhan University of Science and Technology Financial Securities Institute, and the director of the Hubei Provincial SME Research Center.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong