Home >People channel > Financial commentators             > Dong Deng new
Name: Dong Deng new date of birth: October 1964
Country of Citizenship: Chinese origin Hubei Position: Wuhan University of Science and Technology Institute of Financial Securities
Education: master's degree graduated school: Zhongnan University of Economics and Law
                    Personal profile: Dong Dengxin, a native of Jingshan County, Hubei Province, was born in 1964 and is a professor and economist at Wuhan University of Science and Technology. He has participated in many media economic programs. He is the director of China Institute of Quantitative Economics, the director of Wuhan Labor and Social Security Institute, the executive director of Hubei Business Economics Society, the director of Financial Securities Institute of Wuhan University of Science and Technology, and the director of Hubei SME Research Center.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong