Home >Character channel > Economist             > Fan Gang
Name: Fan Gang date of birth: September 1953
Country of Citizenship: Shanghai, China Position: Director of the National Economic Research Institute
Education: Doctor graduated school: Chinese Academy of Social Sciences
                    Personal profile: Fan Gang, a developed country in the West, agrees that it is China's best economist, and its National Economic Research Institute has been funded by the Ford Foundation of the United States. Young and middle-aged experts with outstanding contributions at the national level, whose main academic expertise is theoretical economics, has long been engaged in economic research.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong