Home >Character channel > Government officials             > Gao Hucheng
Name: Gao Hucheng date of birth: August 1951
Country of Citizenship: China, native of Shanxi Position: Former Minister of Commerce
Education: Bachelor graduated school: Beijing Second Foreign Language Institute
                    Personal profile: He joined the Communist Party of China in March 1987. He joined the work in October 1968. He graduated from the University of Paris, France, with a degree in economics and sociology. He holds a postgraduate degree, a doctorate in sociology, and a senior economist. He is currently an international trade negotiator (director level) and deputy minister of the Ministry of Commerce (and). On March 16, 2013, a meeting of the 12th National People's Congress voted, Gao Hucheng was the Minister of Commerce.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong