Home >People channel > Economist             > Gong Fangxiong
Name: Gong Fangxiong date of birth:
Country of Citizenship: Chinese origin Beijing Position: JP Morgan China Managing Director
Education: Dr. graduated school: United States Wharton School
                    Personal profile: Gong Fangxiong holds a Ph.D. in financial economics from the Wharton School in the United States, a master's degree in physics from Temple University in Philadelphia, and two degrees from Peking University (master's degree in operations research and economics and a bachelor's degree in physics). Is JP Morgan China managing director, director of research and chief China economist, responsible for co-ordinating JP Morgan China's credit interest rate market, securities and economic research.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong