Home >Character channel > Business elite             > Guo Guangchang
Name: Guo Guangchang date of birth: 1967
Country of Citizenship: China, Zhejiang, China Position: Chairman of Fosun Group
Education: master's degree graduated school: Fudan University
                    Personal profile: Guo Guangchang is one of the most active entrepreneurs in China's capital market. He is currently Chairman of Shanghai Fosun High-Tech (Group) Co., Ltd., Chairman of Shanghai Fosun Industrial Co., Ltd. and Chairman of Forte (Group) Co., Ltd. He mainly invests in the media and steel industry, of which steel is in cooperation with Zhang Zhixiang. The Fosun Group also has a retail industry, mainly a supermarket chain, two pharmaceutical chains and a hypermarket. Guo Guangchang is a member of the Ninth National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, the 10th Central Committee member of the NLD, and also the 10th and 11th National People's Congress representatives in 2003 and 2008.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong