Home >Character channel > Financial commentator             > Guo Tianyong
Name: Guo Tianyong date of birth: October 1951
Country of Citizenship: China native Shandong Position: Professor, School of Finance, Central University of Finance and Economics
Education: Doctor graduated school: Graduate School of the People's Bank of China
                    Personal profile: The Graduate School of the People's Bank of China received a Ph.D. He is currently a professor at the School of Finance of the Central University of Finance and Economics. In recent years, he has published more than 100 papers in newspapers such as Financial Research, International Finance Research, and Guangming Daily, and has 6 monographs. He has hosted and participated in more than 20 research projects. . In 2001, he was awarded the National Outstanding Paper Award of the China Finance Society. In 2004, he was funded by the Huo Yingdong Education Foundation Outstanding Young Teachers Fund.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong