Home >Character channel > Economist             > Ha Jiming
Name: Ha Jiming date of birth: October 1952
Country of Citizenship: China's native Anhui Position: Vice Chairman of China Investment Management Department
Education: Doctor graduated school: University of Kansas
                    Personal profile: Ha Jiming, Ph.D. in Economics, University of Kansas, USA. Ph.D. in Economics, Department of World Economics, Fudan University. After the outbreak of the Asian financial crisis in 1997, he was transferred to participate in Asian economic research. His main task was to participate in the IMF delegation and negotiate with the Indonesian government on the implementation and formulation of policies. After joining China International Finance Corporation as the chief economist. He is currently the Vice Chairman and Chief Investment Strategist of Goldman Sachs Investment Management.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong