Home >Character channel > Economist             > He Qiang
Name: He Qiang date of birth: September 1952
Country of Citizenship: China Position: Director of the Securities and Futures Institute
Education: Bachelor graduated school: Hubei University of Finance and Economics
                    Personal profile: Member of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, currently a professor at the School of Finance of the Central University of Finance and Economics, director of the Securities and Futures Institute, and a master's tutor in economic law at the Central University of Finance and Economics, and a doctoral tutor in money and banking at the School of Finance of the Central University of Finance and Economics. At the same time, he served as an independent director of Harvest Fund Management Company, executive director of China Investment Society, and a visiting professor hired by the Tibet Autonomous Region Government.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong