Home >Character channel > Financial commentator             > Hou Ning
Name: Hou Ning date of birth:
Country of Citizenship: China Position: Independent writer
Education: master's degree graduated school: Renmin University of China
                    Personal profile: Hou Ning, senior financial journalist, famous financial commentator, columnist, freelance writer, independent financial observer, commentator, social scholar, special correspondent of "21st Century Business Herald", consultant of Beijing TV " Securities Unlimited" weekly magazine, CCTV Finance Observer. He is a Bachelor of Science in Mechanical Engineering and a Master of Laws from Renmin University. He is a professor of the Chinese Society of Social Sciences, Professor Zheng Hangsheng.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong