Home >Character channel > Business elite             > Huang Guangyu
Name: Huang Guangyu date of birth: May 1969
Country of Citizenship: China, native of Guangdong Position: Chairman of Gome Electrical Board
Education: Bachelor graduated school: Renmin University of China
                    Personal profile: Huang Guangyu, who has been in business for 22 years, has built a retail network. On November 19, 2008, Huang Guangyu was investigated for the crime of manipulating stock prices. 2009 Hurun Charity List (60th). On May 18, 2010, Huang Guangyu's first-instance judgment, the court found that Huang Guangyu committed the crime of illegal business, the crime of insider trading, the crime of bribery by the unit, and the three crimes were combined. He decided to execute 14 years in prison, fined 600 million yuan, and confiscated property 2 100 million yuan.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong