Home >Character channel > Financial commentator             > Huang Xiangyuan
Name: Huang Xiangyuan date of birth:
Country of Citizenship: China Position: Independent writer
Education: graduated school:
                    Personal profile: A well-known independent writer. He was once rated as one of the top ten stocks of the ten-year stock market by Securities Unlimited Weekly. He was rated as one of the top ten market players by Tiantian Securities and was widely praised by investors.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong