Home >Character channel > Economist             > Watson
Name: Watson date of birth: 1953
Country of Citizenship: China Native Jiangsu Position: President of Beijing Normal University Zhuhai Campus
Education: Bachelor graduated school: Southeast University
                    Personal profile: Doctor of Economics, Vice President of the Chinese Overseas Chinese Association, Vice Chairman of the Beijing Federation of Overseas Chinese, Member of the Beijing Political Consultative Conference, Graduate School of the Chinese Academy of Social Sciences, Adjunct Professor of Southeast University, Professor and Doctoral Supervisor of Wuhan University. He once served as director of the Microeconomic Research Office of the Institute of Economics of the Chinese Academy of Social Sciences and member of the National Youth Federation. He also participated in the work of the State Council Economic System Reform Leading Group Office.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong