Home >People Channel > Government officials             > Hu Xiaolian
Name: Hu Xiaolian date of birth: August 1958
Country of Citizenship: Chinese Origins Hubei Position: Secretary of the Party Committee and Chairman of China Export-Import Bank
Education: master's degree graduated school: People's Bank of China Institute of Finance
                    Personal profile: Hu Xiaolian is also very cautious when he is usually very cautious about doing things in a low-key manner. However, when he is deliberating on issues, he has few empty words, clichés, and quick thinking. Even if he does a report, he is also concise. Scholar-type officials, outsiders, low-key and reform consciousness, these are all external evaluations of Hu Xiaolian.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lian Ping                     Mao Yujun                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jingyu                     Fan Gang                     Ba Shu Song                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong