Home >Character channel > Financial commentator             > Gold rock
Name: Gold rock date of birth: 1955
Country of Citizenship: China, Hebei, China Position: Former Chief Economist, Guojin Securities
Education: Doctor graduated school: Harvard University
                    Personal profile: Formerly the chief analyst of Guojin Securities, he was praised as “Chinese disciple of Soros” and “Live dictionary of Nasdaq market” by media at home and abroad. In 2010, due to the "integrity crisis door", it was stirred up. On December 4, 2010, Guojin Securities issued a notice stating that the company had received an application for resignation from Mr. Jin Rock, and the company accepted its application to resign as chief economist.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong