Home >People channel > Financial commentators             > Gold rock
Name: Gold rock date of birth: 1955
Country of Citizenship: Chinese origin Hebei Position: Former Chief Economist of Golden State Securities
Education: Dr. graduated school: Harvard University
                    Personal profile: He was once the chief analyst of State Securities and was praised as "Soros's Chinese disciple" and "the dictionary of the NASDAQ market" by domestic and overseas media. In 2010, because of the "crisis of good faith", it was aroused. December 4, 2010, the State Securities issued a notice that the company has received Mr. Kim's resignation application, the company accepted its resignation as chief economist's application.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong