Home >People channel > Government officials             > Xiang Junbo
Name: Xiang Junbo date of birth: January 1957
Country of Citizenship: Chinese origin Chongqing Position: Former CIRC chairman
Education: Dr. graduated school: Beijing University
                    Personal profile: The former chairman of the Agricultural Bank. He was educated youth, fought battle in the Laoshan front line, was injured, was a surging poet. In every turn of life, his experience is so "unusual", be called a "magical" figure.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong