Home >Character channel > Economist             > Lang Xianping
Name: Lang Xianping date of birth: June 1956
Country of Citizenship: China, native of Taiwan Position: Professor of the Chinese University of Hong Kong
Education: Doctor graduated school: University of Pennsylvania
                    Personal profile: Lang Xianping used the most traditional methods of financial analysis to grieve the problem of the loss of state-owned assets in the reform of state-owned enterprises, questioning the embezzlement of state-owned assets by some enterprises, and proposing that the reform of state-owned enterprises in the state of "national retreat and advancement" has been stepped into misunderstanding. . It caused a huge impact and was called "Lang Cyclone".
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong