Home >People Channel > Economist             > Lian Ping
Name: Lian Ping date of birth:
Country of Citizenship: China Position: Bank of Communications Chief Economist
Education: PhD graduated school:
                    Personal profile: Bank of Communications Chief Economist, Ph.D., Professor, Ph.D. The main research areas include macroeconomic operations and policies, foreign exchange and exchange rates, offshore finance, commercial bank development strategies and management systems, international financial centers and world economic theory. In recent years, he has attended several expert consultation meetings led by the leaders of the State Council to provide opinions and suggestions for high-level decision-making.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lian Ping                     Mao Yujun                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jingyu                     Fan Gang                     Ba Shu Song                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong