Home >Character channel > Government officials             > Li Jiange
Name: Li Jiange date of birth: December 1949
Country of Citizenship: China Native Jiangsu Position: Chairman of China International Capital Corporation
Education: master's degree graduated school: CASS Graduate School
                    Personal profile: Former secretary of Zhu Rongji, the State Council economic think tank. Li Jiange has been hailed as a “scholar-type manager” and has a strong background in qualifications. He has won the Sun Yafang Economics Award, the highest award in China's economics field. Seeing the road to the development of China's financial industry, he once again took the helm of China Gold. Some analysts believe that while China Gold is facing a transition, it can stabilize the overall situation and prepare for the insurance business of China Gold.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong