Home >People channel > Government officials             > Li Jian Pavilion
Name: Li Jian Pavilion date of birth: December 1949
Country of Citizenship: Chinese origin Jiangsu Position: Chairman of China International Capital Corporation
Education: master's degree graduated school: CASS Graduate School
                    Personal profile: Former Secretary of the Zhu Rongji, is the State Council's economic think tank. Li Jiange has been hailed as a "scholar-manager" with profound professional qualifications and three times the highest award in Chinese economics - Sun Yefang Economics Prize. He witnessed the development of China's financial industry again out of the mountains in charge of gold, some analysts believe that in the face of the transformation of CICC, you can stabilize the overall situation and for the preparation of innovative business brokerage Zhongjin.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong
couponcode3.xyz