Home >Character channel > Government officials             > Li Keqiang
Name: Li Keqiang date of birth: July 1955
Country of Citizenship: China's native Anhui Position: Premier of the state
Education: Doctor graduated school: Beijing University
                    Personal profile: He joined the work in March 1974. He joined the Communist Party of China in May 1976. He graduated from the Faculty of Law and the Faculty of Economics of Peking University with a bachelor's degree in economics and a doctorate in economics. He is currently a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and the Premier and Party Secretary of the State Council.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong