Home >Character channel > Government officials             > Lin Yifu
Name: Lin Yifu date of birth: October 1952
Country of Citizenship: China, Fujian, China Position: Vice President of the National Federation of Industry and Commerce
Education: Doctor graduated school: Yale University
                    Personal profile: Lin Yifu was the first Chinese to receive such a high position at the World Bank or the International Monetary Fund. The mainland Chinese economist who has published the most papers in foreign economic journals so far. Lin Yifu plays a very important decision-making role in the development of research plans and development directions.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong