Home >People Channel > Business elite             > Li Shufu
Name: Li Shufu date of birth: 1963
Country of Citizenship: Chinese origin Zhejiang Position: Geely Group Chairman
Education: PhD graduated school: Harbin Institute of Technology
                    Personal profile: Li Shufu started from scratch and founded Geely Group. At the end of 1999, the Geely employees grew to nearly 10,000 people, with total assets of more than 2 billion yuan and annual sales of more than 3 billion yuan. Geely Group is the first private enterprise in China to produce cars. In addition, Geely invested more than 800 million yuan to create the nation's largest private university, Beijing Geely University. At 21:00 on March 28th, 2010, Geely Auto in Sweden acquired a 100% stake in Volvo, a Swedish automobile company, for US$1.8 billion.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lian Ping                     Mao Yujun                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jingyu                     Fan Gang                     Ba Shu Song                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong