Home >People channel > Business elite             > Liu Chuanzhi
Name: Liu Chuanzhi date of birth: October 1951
Country of Citizenship: Jiangsu, China Position: Lenovo Group Honorary Chairman
Education: Undergraduate graduated school: Xi'an Military Telecommunications Engineering Institute
                    Personal profile: For more than 20 years, Liu Chuanzhi has been devoting himself to the exploration and practice of high-tech industrialization and continuously leads the enterprises to carry out independent innovation. He has stepped out of a high-tech industrialization road with Chinese characteristics and made Lenovo's technical strength and market share among the world's peers The forefront.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong