Home >Character channel > Financial commentator             > Li Xunlei
Name: Li Xunlei date of birth: September 1963
Country of Citizenship: China, Shanghai, China Position: Chief of the chief economist and research institute of Zhongtai Securities
Education: Bachelor graduated school: Shanghai University of Finance and Economics
                    Personal profile: He has been engaged in financial research for a long time. He has published more than 30 academic papers and edited more than 10 books on finance and securities. His papers and research results have won various awards. He served as the chief economist of Guotai Junan, chief economist, director of the Research Management Committee, and deputy director of the Securities Analyst Professional Committee of China Securities Industry Association.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong