Home >Character channel > Economist             > Li Yining
Name: Li Yining date of birth: November 1930
Country of Citizenship: China Native Jiangsu Position: Peking University Professor Doctoral Supervisor
Education: Doctor graduated school: Beijing University
                    Personal profile: Li Yining, member of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, is mainly engaged in Western economics, China's macroeconomic issues, and the micro-foundation of macroeconomics. Based on a comparative study of the practices of China and many other countries' economic operations, he developed the theory of non-equilibrium economics. And use this theory to explain China's economic operations.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong