Home >Character channel > Business elite             > Ma Huateng
Name: Ma Huateng date of birth: October 1971
Country of Citizenship: China, native of Guangdong Position: Chairman of Shenzhen Tencent Co., Ltd.
Education: Bachelor graduated school: Shenzhen University
                    Personal profile: Ma Huateng founded Tencent in November 1998. The representative of the company is Tencent QQ, one of the most influential personal network instant messaging software in mainland China. He is generally called the QQ godfather. In 2004, he won the CCTV2004 Economic Person of the Year Award, and his worth has reached 888 million yuan. On May 14, 2010, the “2010 New Fortune 500 Rich List” ranked 5th with assets of 33.62 billion yuan. In 2011, it ranked 7th with assets of 34.7 billion yuan.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong