Home >Character channel > Government officials             > Ma Jiantang
Name: Ma Jiantang date of birth: July 1958
Country of Citizenship: China native Shandong Position: Member of the Party Committee and Executive Vice President of the National School of Administration
Education: Doctor graduated school: Chinese Academy of Social Sciences
                    Personal profile: Ma Jiantang has been hailed as a young and promising "official economist" in China's economics. Like his predecessors Li Deshui, Qiu Xiaohua and Xie Fuzhan, Ma Jiantang, 50, is also a scholar. In the eight years of the State Council Development Research Center, Ma Jiantang “has a mind to engage in learning” has made great achievements in the macro economy and the emerging discipline of the time – the industrial structure. He has written monographs such as "China Industrial Structure Research" and "Cycle Fluctuation and Structural Change".
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong