Home >People channel > Business elite             > Ma Mingzhe
Name: Ma Mingzhe date of birth: December 1955
Country of Citizenship: Chinese native of Jilin Position: China Pingan chairman
Education: Dr. graduated school: Zhongnan University of Economics and Law
                    Personal profile: Ma Mingzhe is one of the most representative entrepreneurs in reform and innovation in the field of finance and insurance in China. He has been awarded "Best CEO of the Year," "Annual Insurer," "China's Most Admired Entrepreneur," and " Love and Charity, "and many other honorary titles, selected" 60 years the Republic of China 60 people affect the economy, "" China's reform and opening up economy 100 people "," the year's most influential 25 corporate leaders "," 60 Philanthropist. "
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong