Home >Character channel > Financial commentator             > Pi Haizhou
Name: Pi Haizhou date of birth: December 1964
Country of Citizenship: China, native of Hubei Position: Independent financial writer
Education: graduated school:
                    Personal profile: Professional investor, independent financial writer. Entering the market in 1993, the 14-year stock market tempered, and trained the unique vision and insights of the stock market. The articles written are mainly based on policies, current affairs hot reviews, and stock speculations. They reflect the voices of small and medium-sized investors as their own responsibility, and they have the book “Easy to Share Stocks”.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong