Home >Character channel > Economist             > Soros
Name: George Soros date of birth: August 1930
Country of Citizenship: United States Position: Chairman of the board of Soros Fund
Education: Bachelor graduated school: London School of Economics
                    Personal profile: Famous currency speculators, stock investors, philanthropists and political activists. He is currently Chairman of the Soros Fund Management Company and the Open Society Institute and a former member of the Board of Directors of the Foreign Affairs Committee. He is known around the world for his role in the Rose Revolution in Georgia, and is known in the United States for raising large sums of money to try to stop George Bush from being re-elected as president.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong