Home >People channel > Economist             > Soros
Name: George Soros date of birth: August 1930
Country of Citizenship: United States Position: Soros Fund chairman
Education: Undergraduate graduated school: London School of Economics
                    Personal profile: Famous currency speculators, stock investors, philanthropists and political activists. Now he is chairman of the Soros Fund Management Company and Open Society Institute and a former board member of the Foreign Affairs Committee. Known for his role in the Rose Revolution in Georgia, he is known in the United States for raising a lot of money in the United States trying to stop George Bush's re-election as president.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong