Home >Character channel > Business elite             > Tang Jun
Name: Tang Jun date of birth: June 1962
Country of Citizenship: China Native Jiangsu Position: Hong Kong and Macau Information Chairman and CEO
Education: Doctor graduated school: PacificWestern University
                    Personal profile: Tang Jun is a Chinese professional manager. He has studied in Japan and the United States and is known as the “employed emperor”. In 2004, Tang Jun retired from Microsoft as the president of Microsoft China Lifetime Honor, and served as the president of Shanda Group with more than 2.6 million stock options. In 2008, Tang Jun jumped to Xinhuadu Group with a value of 1 billion yuan. On January 28, 2013, Tang Jun announced to the outside world through his personal Weibo to resign as Xinhuadu, focusing on Hong Kong and Macao information, serving as chairman and CEO.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong