Home >Character channel > Business elite             > Tang Shuangning
Name: Tang Shuangning date of birth: October 1954
Country of Citizenship: China, native of Liaoning Position: Chairman of China Everbright Bank
Education: master's degree graduated school: Dongbei University of Finance and Economics
                    Personal profile: Tang Shuangning is a very passionate person and a temper. Many times, some people even commented that his artist's temperament has overshadowed the financier temperament. He believes that a true financier must first be a philosopher. According to this standard, Tang Shuangning is clearly an uncompromising financier.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong