Home >Character channel > Business elite             > Wang Chuanfu
Name: Wang Chuanfu date of birth: February 1966
Country of Citizenship: China's native Anhui Position: President of BYD Co., Ltd.
Education: Bachelor graduated school: Central South University of Technology
                    Personal profile: Wang Chuanfu was born in poverty. His path of growth was full of hardships, but he also honed his will. His kind of tenacity, that kind of madness, makes it difficult for ordinary entrepreneurs to look back. In 1995, he resigned and founded BYD. In just a few years, he became the first and second largest rechargeable battery manufacturer in China. He entered the automotive industry in 2003 and is now the chairman and president of BYD Co., Ltd., BYD Electronics. Chairman of International Limited.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong