Home >Character channel > Economist             > Wu Jinglian
Name: Wu Jinglian date of birth: January 1930
Country of Citizenship: China Native Jiangsu Position: Researcher, Development Research Center of the State Council
Education: Bachelor graduated school: Fudan University
                    Personal profile: Known as "Dare to Say", Wu Jinglian is the master of Chinese economics. He once proposed the "casino theory" of China's stock market. He advocated maintaining market rules and protecting the grassroots' livelihood. He is known as "the conscience of Chinese economics" and is in the eyes of the media and the public. Academic star.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong