Home >Character channel > Economist             > Wu Xiaobo
Name: Wu Xiaobo date of birth: 1968
Country of Citizenship: China Position:
Education: Bachelor graduated school: Fudan University Journalism Department
                    Personal profile: Wu Xiaobo, born in 1968, graduated from the Department of Journalism at Fudan University. Financial writer, "Blue Lion" financial book publisher, former professor of Shanghai Jiaotong University, Jinan University EMBA program, engaged in company research. In 2009, he was named "China Youth Leader" by Southern People Weekly. On July 27, 2015, he became a candidate for the Independent Director of Greenland Holdings Co., Ltd.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong