Home >People Channel > Economist             > Xiang Bing
Name: Xiang Bing date of birth:
Country of Citizenship: Chinese Native Place Hong Kong Position: Professor and Founding Director of Cheung Kong Graduate School of Business
Education: Doctorate in Management graduated school: University of Alberta
                    Personal profile: Dr. Xiang Bing currently serves as a professor and founding director of the Cheung Kong Graduate School of Business. He taught at Hong Kong University of Science and Technology and Peking University. Dr. Xiang joined the professor and doctoral supervisor of Guanghua School of Management of Peking University on July 1st, 1999. He also presided over the establishment of the EMBA and senior manager short-term training center of Guanghua School of Management, and served as director of the center until the end of 2001.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lian Ping                     Mao Yujun                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jingyu                     Fan Gang                     Ba Shu Song                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong