Home >Character channel > Economist             > Xiang Bing
Name: Xiang Bing date of birth:
Country of Citizenship: China, Hong Kong, Hong Kong Position: Professor and Founding Dean of Cheung Kong Graduate School of Business
Education: Doctor of Management graduated school: University of Alberta
                    Personal profile: Dr. Xiang Bing is currently a professor and founding dean of Cheung Kong Graduate School of Business. He has taught at the Hong Kong University of Science and Technology and Peking University. On July 1, 1999, Dr. Xiang joined the Guanghua School of Management of Peking University as a professor and doctoral tutor. He also presided over the establishment of the EMBA and the Senior Manager Short-Term Training Center of Guanghua School of Management, and served as the director of the center until the end of 2001.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong