Home >Character channel > Government officials             > Xie Xuren
Name: Xie Xuren date of birth: October 1947
Country of Citizenship: China, Zhejiang, China Position: Chairman of the National Social Security Fund Council
Education: Bachelor graduated school: Zhejiang University
                    Personal profile: Xie Xuren’s most frequently said in the Ministry of Finance is “fine management”, “serving for the country and serving the people” is his incisive summary of his financial work. He actively improved and implemented a sound fiscal policy, rationally grasped the scale of fiscal expenditure, focused on promoting structural adjustment and coordinated development, optimizing the expenditure structure, and increasing spending on social security, health, education, and housing security. Before March 19, 2013, the Minister of Finance Xie Xuren was appointed as the chairman of the National Social Security Fund Council.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong