Home >Character channel > Government officials             > Xu Shaoshi
Name: Xu Shaoshi date of birth: October 1951
Country of Citizenship: China, Zhejiang, China Position: Director of the original reform committee
Education: master's degree graduated school: Central Party School
                    Personal profile: In March 2008, he was appointed Minister of Land and Resources at a meeting of the 11th National People's Congress. Xu Shaoshi is studying engineering geology and economic origin. He has the courage to change in his work, has innovative ideas, and works hard to keep the land resources better able to carry the great rejuvenation and prosperity of the Chinese nation. On March 16, 2013, a meeting of the 12th National People's Congress was voted. Xu Shaoshi was the director of the National Development and Reform Commission.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong