Home >Character channel > Economist             > Xu Xiaonian
Name: Xu Xiaonian date of birth: 1953
Country of Citizenship: China Position: Professor of Economics and Finance, China Europe International Business School
Education: Doctor graduated school: University of California
                    Personal profile: He has served as a senior economist at Asia Pacific in Merrill Lynch and a consultant to the World Bank. Assistant Professor of Economics at the Amherst College in Massachusetts, Research Fellow at the Development Research Center of the State Council. It has been published that "the Chinese stock market has been reinstated", which has triggered a shock in the securities market. His remarks on the transformation of China's securities market from the "business-based theory" to the "shareholder-based theory" have aroused strong concern and great controversy in the industry.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong