Home >Character channel > Economist             > Yao Jingyuan
Name: Yao Jingyuan date of birth: October 1950
Country of Citizenship: China native Shandong Position: Special Researcher of the State Council Counselor
Education: master's degree graduated school: Jilin University
                    Personal profile: Former Deputy Director of the State Economic Commission, Deputy Director of the Policy Research Office of the Ministry of Commerce, Director of the Department of International Cooperation, Deputy Director, Vice President of the China Council for the Promotion of International Trade, Executive Vice President, Business Development Center of the Ministry of Domestic Trade Director, Vice President of China Business Federation, Deputy Secretary General of Anhui Provincial Government, Member of the Provincial Government Office, Secretary of Anhui Fuyang Municipal Party Committee, etc. He is currently the chief economist of CITIC Bank.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong