Home >People channel > Economist             > Yao Jingyuan
Name: Yao Jingyuan date of birth: October 1950
Country of Citizenship: Chinese origin Shandong Position: State Department counselor special researcher
Education: master's degree graduated school: Jilin University
                    Personal profile: Former deputy director of the State Economic Commission, Deputy Director of Policy Research Office of the Ministry of Commerce, Director of International Cooperation Division, Deputy Director, China International Trade Promotion Association vice president of commercial branches, executive vice president, Business Development Center of the Ministry of Internal Trade Director, vice president of China Chamber of Commerce, deputy secretary general of Anhui Provincial Government, member of provincial government office, secretary of Anhui Fuyang Municipal Committee and so on. IncumbentChina Bank chief economist.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong
couponcode3.xyz