Home >Character channel > Financial commentator             > Ye Tan
Name: Ye Tan date of birth: May 1973
Country of Citizenship: China, Zhejiang, China Position: Chief Commentator of Daily Economic News
Education: Doctor graduated school: Fudan University
                    Personal profile: Self-proclaimed marketers in the economic field, cultural conservatives. He left the study from around 2000 and wrote economic reviews to the newspaper. So far, he has been in the Daily Economic News, China Youth Daily, China Economic Times, Shanghai Securities News, Southern Metropolis Daily, and Newspapers and magazines such as the Beijing News and China Entrepreneur have published a large number of articles. From Ye Tan’s books, articles, and blogs, they are strong and sharp, hate the style of writing, and the feelings of worrying about the country and the people. Tan is indeed worthy of the name of "women".
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong