Home >Character channel > Economist             > Yi Xianrong
Name: Yi Xianrong date of birth: 1958
Country of Citizenship: China, native of Jiangxi Position: Former Director of the Financial Development Office of the Chinese Academy of Social Sciences
Education: Doctor graduated school: CASS Graduate School
                    Personal profile: Yi Xianrong, Jiangxi Shanggao. Former director of the Financial Development Office of the Institute of Finance of the Chinese Academy of Social Sciences, resigned in 2007. He is known as the “Real Estate Civilian Spokesperson”. As a scholar known for his "speaking", Yi Xianrong’s resignation caused a great response on the Internet.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong