Home >Character channel > Financial commentator             > Li Dazhao
Name: Li Dazhao date of birth:
Country of Citizenship: China, native of Guangdong Position: Director of the Institute of Securities
Education: Bachelor graduated school: South China University of Technology
                    Personal profile: Li Dazhao, a stock researcher. He has worked in Dongguan Securities and held various positions and presided over the Dongguan Securities Research and Development Center for many years. On April 11, 2009, Li Dazhao began working at Yingda Securities. The chief analyst of Dongguan Securities, which has the No. 1 shareholder code and witnessed the construction and development of the entire Chinese capital market, was drawn to the “singing empty school” by the industry.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong