Home >People channel > Financial commentators             > Pi Hai Chau
Name: Pi Hai Chau date of birth: December 1964
Country of Citizenship: Chinese origin Hubei Position: Independent financial writer
Education: graduated school:
                    Personal profile: Professional investor, independent financial writer. The stock market in 1993, fourteen years of stock market honed, practiced on the stock market unique vision and insights. Articles written by the policy, hot current events, stock speculation mainly to reflect the voice of small investors as their responsibility, with the "easy stock trading" book.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Wei Ying                     Ma Guangyuan                     Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Even flat                     Mao Yu Shi                     Wu Xiao seeking                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Left Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zu six                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu years                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong