Home >Character channel > Financial commentator             > Water skin
Name: Water skin, formerly known as Lu Pingbo date of birth: 1964
Country of Citizenship: China, Suzhou, China Position: Editor-in-Chief of China Times
Education: master's degree graduated school: Fudan University
                    Personal profile: A famous Chinese financial commentator and editor-in-chief of China Times. Editor-in-Chief of CM Huaxia Finance.
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong