Interview with Dong Xinhua, Yan Xinwen, Huaxin Securities